Παρασκευή, 26 Νοεμβρίου 2010

ΙΕΡΑΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ

ΤΡΙΤΗ 23 Νοεμβρίου 2010
Διήμερο Ἱερατικό Συνέδριο πραγματοποιήθηκε στίς 23 καί 24 Νοεμβρίου 2010 στήν Ἱερά Μητρόπολη Πατρῶν, μέ θέμα:
«Ἡ Θεία Λειτουργία: Σύνοδος οὐρανοῦ καί γῆς»
Τό Συνέδριο γίνεται στά πλαίσια τῶν ἐκδηλώσεων «ΠΡΩΤΟΚΛΗΤΕΙΑ 2010».
Τό πρωΐ τῆς 23ης ἐτελέσθη Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία στόν Παλαιό Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου Πατρῶν.
Στή συνέχεια προσεφέρθη κέρασμα καί ἄρχισαν οἱ ἐργασίες τοῦ Συνεδρίου.
· Πρῶτος είσηγητής ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, ὁ ὁποῖος ἀνέπτυξε τό θέμα «Ἡ Θεία Λειτουργία κατά τόν Ἱερό Χρυσόστομο».
Ὁ Σεβασμιώτατος ἀνεφέρθη στά ὅσα λέγει ὁ Ἅγιος γιά τίς προτυπώσεις τοῦ Μυστηρίου τῆς Θείας Εὐχαριστίας στήν Παλαιά Διαθήκη, ἐν συνεχείᾳ ἀνεφέρθη στά ὅσα συγκλονιστικά ἀναφέρει ὁ Οἰκουμενικός Διδάσκαλος σχετικά μέ τήν Θυσία τοῦ Κυρίου, καί τήν παράδοση τοῦ Μυστηρίου τῆς Ζωῆς, ὅπως περιγράφεται στήν Καινή Διαθήκη.
Ὕστερα μίλησε για τα αποτελέσματα τῆς Θυσίας του Κυρίου καί γενικῶς τῆς Θείας Λειτουργίας, ἀφοῦ τό ἴδιο Μυστήριον ἐτελέσθη καί τότε κατά τόν Μυστικόν Δεῖπνον, ἀλλά καί τώρα τελεῖται ἐπάνω στήν Ἁγία Τράπεζα.
Ἀνάμεσα στά κείμενα πού ἐχρησιμοποίησε ὁ Σεβασμιώτατος ἦταν καί αὐτό πού βάζει ὁ Ἱερός Χρυσόστομος στό στόμα τοῦ Κυρίου: «Διά σέ ἐνεπτύσθην, ἐρραπίσθην, τήν δόξαν ἐκένωσα, τόν Πατέρα εἴασα καί πρός σέ ἦλθον τόν μισοῦντα με καί ἀποστρεφόμενον καί οὐδέ ἀκοῦσαι βουλόμενον τό ὄνομά μου, κατεδίωξα καί ἐπέδραμον, ἵνα σέ κατάσχω, ἥνωσά με καί συνῆψα ἐμαυτῷ. Φάγε με, εἶπον, πίε με. Καί ἄνω σέ ἔχω καί κάτω συμπλέκομαί σοι. Οὐκ ἀρκεῖ σοι, ὅτι σοῦ τήν ἀπαρχήν ἔχω ἄνω; οὐ παραμυθεῖται τοῦτο τον πόθον; Καί κάτω πάλιν κατέβην. Οὐχ ἁπλῶς μίγνυμαί σοι, ἀλλά συμπλέκομαι, τρώγομαι, λεπτύνομαι κατά μικρόν, ἵνα πολλή ἡ ἀνάκρασις γένηται καί ἡ μίξις καί ἡ ἕνωσις. Τά γάρ ἑνούμενα ἐν οἰκείοις ἕστηκεν ὅροις. Ἐγώ δε συνυφαίνομαί σοι. Οὐ βούλομαι λοιπόν εἶναι τι μέσον, ἕν εἶναι βούλομαι τά ἀμφότερα» (Εἰς Α΄ Τιμ. ὁμ. 15,4ΕΠ, 62,586).
Ὁ Σεβασμιώτατος ἐνεφέρθη καί σέ ἄλλα συγκλονιστικά χωρία τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστόμου καί ἀπό τά Θεολογικά ζητήματα ὁδήγησε τούς ἀκροατές σέ πρακτικά συμπεράσματα. Ὅπως περί τοῦ τρόπου τῆς Θείας Λατρείας, τοῦ δέους, καί τοῦ φόβου μέ τόν ὁποῖο πρέπει νά πλησιάζωμε τήν Ἁγία Τράπεζα καί νά τελοῦμε τήν Θεία Λειτουργία. Περί τῆς ἀγάπης τήν ὁποία πρέπει νά ἔχωμε στήν καρδιά μας,περί καί τῆς ἐσωτερικῆς εἰρήνης κ.λ.π.
Και κατέληξε μέ τόν Κατηχητικό λόγο τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου: «Ποῦ σου, ἅδη, το νῖκος; Ἀνέστη Χριστός, και σύ καταβέβλησαι. Ἀνέστη Χριστός, καί πεπτώκασι δαίμονες. Ἀνέστη Χριστός, καί χαίρουσιν Ἄγγελοι. Ἀνέστη Χριστός, καί ζωή πολιτεύεται. Ἀνέστη Χριστός, καί νεκρός οὐδείς ἐπί μνήματος. Χριστός γάρ, ἐγερθείς ἐκ νεκρῶν, ἀπαρχή τῶν κεκοιμηνμένων ἐγένετο. Αὐτῷ ἡ δόξα καί τό κράτος εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν».
· Ἐν συνεχείᾳ, ἀνῆλθε στο βῆμα ὁ δεύτερος εἰσηγητής Αἰδεσιμολογιώτατος π. Ἰωάννης Σκιαδαρέσης, ἐπίκουρος Καθηγητής Τμήματος Θεολογίας τοῦ Α.Π.Θ., ὁ ὁποῖος ἀνέπτυξε τό θέμα: «Ἡ Θεία Εὐχαριστία στήν Καινή Διαθήκη: Τόπος φανέρωσις τοῦ ἤθους τῶν ἀνθρώπων».
Ὁ εἰσηγητής ἀνέπτυξε ὡραιότατα τό θέμα του καί ἔδωσε τό ἔναυσμα γιά γόνιμο πνευματικό προβληματισμό. Μίλησε γιά εὐχαριστιακό καί ἀντιευχαριστιακό ἦθος, γιά εὐχαριστιακή ζωή καί ἀντιευχαριστιακή τοιαύτη. Ὁ ὁμιλητής κράτησε καθ’ ὅλην τήν διάρκειαν τῆς ὁμιλίας ζωντανό τό ἐνδιαφέρον τῶν ἀκροατῶν.
Μετά τίς είσηγήσεις άκολούθησε, μέσα σέ κλῖμα ἀγάπης, συζήτηση.
· Ὁ Σεβασμιώτατος εὐχαρίστησε τόν π. Ἰωάννη Σκιαδαρέση ὡς καί ὅλους τούς συμμετασχόντας στίς ἐργασίες τοῦ Συνεδρίου, κατά τήν πρώτην ἡμέραν καί ἔκλεισε συνοψίζοντας ὅσα ἐλέχθησαν στίς δύο εἰσηγήσεις, λέγοντας ὅτι ἡ Θεία Εὐχαριστία εἶναι:
1. Μυστήριον Ζωῆς.
2. Κατ’ ἐξοχήν Μυστήριο, πού συνάγει εἰς ἕν: Μυστήριον δηλαδή ἑνότητος.
3. Δι’ αὐτοῦ γνωρίζεται ὁ Χριστός.
4. Δι’ αὐτοῦ ἀναιρεῖται ὁ θάνατος.
5. Καταργοῦνται οἱ διακρίσεις.
6. Γίνεται συνάντησις τοῦ ἀνθρώπου μέ ὅλη τήν κτίση.
7. Εἶναι κατ’ ἐξοχήν Μυστήριον χαρᾶς και ἀγαλλιάσεως
8. Εἶναι στάση ζωῆς, ὄχι μόνο γιά ὅσους τό ζοῦν, ἀλλά καί γιά τούς ἄλλους τούς ἐκτός Ἐκκλησίας, ἀφοῦ ἡ ζωή τῶν Ἁγίων, τῶν ἀνθρώπων τοῦ Θεοῦ, ἐπηρεάζει καί ὅλους ὅσοι συναναστρέφονται μαζί τους.
9. Ἡ Θεία Λειτουργία εἶναι κοινή τῶν ἐπουρανίων καί τῶν ἐπιγείων πανήγυρις.
· Τήν δεύτερη ἡμέρα τοῦ Συνεδρίου θά πραγματοποιηθοῦν οἱ εἰσηγήσεις:
9,00 – 10,00: Εἰσήγηση ὑπό τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου π. Νικοδήμου Μπαρούση, Καθηγουμένου Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας Χρυσοποδαριτίσσης Πατρῶν, μέ θέμα: «Ἱστορία Ἐκκλησιαστική καί μυστική θεωρία Ἁγίου Γερμανοῦ Κωνσταντινουπόλεως».
10,00 -10,30: Διάλειμμα – καφές.
10,30 – 11,30: Εἰσήγηση ὑπό τοῦ κ. Παναγιώτου Σκαλτσῆ, Ἀναπληρωτοῦ Καθηγητοῦ Τμήματος Θεολογίας Α.Π.Θ., μέ θέμα: «Ἡ Θεία Λειτουργία: Θεολογική καί Τελετουργική προσέγγιση».
11,30 -12,30: Εἰσήγηση ὑπό τοῦ κ. Γεωργίου Φίλια, Καθηγητοῦ Τμήματος Θεολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, μέ θέμα: «Ἡ Λειτουργική γλῶσσα: Ἱστορικοθεολογική προσέγγιση καί σύγχρονη προβληματική».
12,30 -1,30: Συζήτηση ἐπί τῶν εἰσηγήσεων.
Τετάρτη 24 Νοεμβρίου
Συνεχίσθηκαν στίς 24 τοῦ μηνός Νοεμβρίου οἱ ἐργασίες τοῦ Ἱερατικοῦ Συνεδρίου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν στόν Παλαιό Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου.
Πρῶτος εἰσηγητής κατά τήν δεύτερη ἡμέρα τοῦ Συνεδρίου ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμ. π. Νικόδημος Μπαρούσης, Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Χρυσοποδαριτίσσης Πατρῶν, ὁ ὁποῖος ἀνέπτυξε μέ πνευματικό βάθος τό θέμα: «Ἱστορία Ἐκκλησιαστική καί Μυστική Θεωρία Ἁγίου Γερμανοῦ Κωνσταντινουπόλεως».
Ἡ εἰσήγηση προκάλεσε ἔντονο ἐνδιαφέρον καί γι’ αὐτό ἀκολούθησε εὐρεία συζήτηση.
Δεύτερος εἰσηγητής ἦτο ὁ Ἐλλογιμώτατος Ἀναπληρωτής Καθηγητής τοῦ τμήματος Θεολογίας Α.Π.Θ., κ. Παναγιώτης Σκαλτῆς, ὁ ὁποῖος ἀνέπτυξε μέ γλαφυρότητα καί σαφήνεια τό θέμα: «Ἡ Θεία Λειτουργία: Θεολογική καί Τελετουργική προσέγγιση».
Πάλι ἀκολούθησε ἐνδιαφέρουσα συζήτηση.
Τέλος ἀνῆλθε στο βῆμα ὁ Ἐλλογιμώτατος Καθηγητής κ. Γεώργιος Φίλιας, τοῦ τμήματος Θεολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, ὁ ὁποῖος ἀνέπτυξε τό θέμα: «Ἡ Λειτουργική γλῶσσα: Ἱστορικοθεολογική προσέγγιση καί σύγχρονη προβληματική».
Ἐπίσης ἀκολούθησε συζήτηση στήν ὁποία οἱ Ἱερεῖς ἐξέφρασαν τή γνώμη τους καί τίς ἀπόψεις τους, ὅπως συνέβη καί μέ τίς προηγούμενες εἰσηγήσεις। Το Συνέδριο τῶν Ἱερέων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν ἐξέδωσε τό παρακάτω ψήφισμα - ἀνακοινωθέν:
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΨΗΦΙΣΜΑ

Τό διήμερο 23 και 24 τ. μ. πραγματοποιήθηκε Ἱερατικό Συνέδριο στήν Ἱερά Μητρόπολη Πατρῶν ὑπό τήν προεδρία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ στό ὁποῖο συμμετεῖχαν τριακόσιοι περίπου ἱερεῖς τῆς ἐν λόγῳ Ἱερᾶς Μητροπόλεως, μέ θέμα:
«Ἡ Θεία Εὐχαριστία:
Σύνοδος οὐρανοῦ καί γῆς».
Μετά τίς λίαν ἐνδιαφέρουσες σχετικές μέ τό θέμα εἰσηγήσεις τόσον ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομο, ὅσον καί ἀπό Πανεπιστημιακούς διδασκάλους τῶν δύο Θεολογικῶν μας Σχολῶν καί κατά τήν συζήτηση πού ἐπακολούθησε ἐκφράσθηκε ἀνησυχία καί ἔντονος προβληματισμός πάνω σέ διαμορφούμενες τάσεις πάνω σέ καίρια ζητήματα τῆς κοινωνίας μας.
Οἱ σύνεδροι συγκεκριμένα διετύπωσαν ὁμόφωνα τίς παρακάτω προτάσεις:
1) Νά διατηρηθῇ ὁ ὑπάρχων ὑποχρεωτικός χαρακτήρας τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν καί τοῦ μαθήματος τῆς Ἱστορίας στή Δευτεροβάθμια Ἐκπαίδευση.
2) Νά μή ἐπιβληθῇ ἡ παραλαβή τῆς κάρτας τοῦ πολίτη, διότι ἀπειλοῦνται οἱ Συνταγματικά κατοχυρωμένες ἐλευθερίες τῶν πολιτῶν.
Ἐπί τοῦ θέματος αὐτοῦ τό ἱερό σῶμα τῶν Κληρικῶν καί τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν ἐκφράζουν τήν ἐμπιστοσύνη τους στήν Ἱερά Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἡ ὁποία χειρίζεται ἁρμοδίως καί σέ ἐπαφή μέ τίς Ὑπηρεσίες τῆς Πολιτείας, τό ὡς εἴρηται σοβαρό ζήτημα.
3) Νά μή ἐνεργοποιηθῇ ἡ ἀπειλή γιά τήν κατάργηση τοῦ τμήματος τῆς Κοινωνικῆς Θεολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Καί
4) Νά ἐνταθῇ ἡ συμβολή τῆς Ἐκκλησίας στόν ἀγῶνα γιά κοινωνική συνοχή καί ἀλληλεγγύη κατά τή δύσκολη περίοδο τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως τήν ὁποία ἀντιμετωπίζει ἡ πατρίδα μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: